OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vzájomné práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa vyplývajúce z používania Systému Stoodio sa riadia týmito Podmienkami:

1) DEFINÍCIE

1.1 V týchto Podmienkach majú nasledujúce pojmy nasledujúci význam:

a. „Cenník“ znamená cenník služieb a licencií vydaný poskytovateľom, ktorý je dostupný na https://stoodio.app;

b. „Downgrade“ znamená obmedzenie počtu funkcionalít poskytovaných spoločnosťou Stoodio;

c. „Inštalačný poplatok“ znamená poplatok zaplatený Používateľom za inštaláciu a prevádzku Systému Stoodio;

d. „Licencia“ znamená nevýhradnú licenciu na používanie systému Stoodio za podmienok uvedených v týchto VOP;

e. „Poplatok“ znamená poplatok zaplatený Používateľom za poskytnutie Licencie v súlade so Zmluvou a týmito VOP;

f. „TOU“ znamenajú tieto Podmienky;

g. „Poskytovateľ“ znamená spoločnosť Stoodio s.r.o., IČO: 14275431, so sídlom Praha 6 – Bubeneč, Na hutích 661/9, PSČ 160 00, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 362432;

h. „Prihlasovacie údaje“ znamenajú jedinečnú kombináciu prihlasovacieho mena a hesla Používateľa zvolenú Používateľom, ktorú Používateľ uloží do databázy systému Stoodio pri zriadení Používateľského účtu a/alebo ktorú systém Stoodio automaticky vygeneruje pre Používateľa;

i. „Zmluva“ znamená Zmluvu o systéme Stoodio uzatvorenú medzi Používateľom a Poskytovateľom, ktorej predmetom je za podmienok uvedených v týchto OP úprava a prispôsobenie systému Stoodio podľa špecifikácií Používateľa a poskytnutie Licencie na používanie systému Stoodio Používateľovi;

j. „Stoodio“, „Systém“ alebo „Systém Stoodio“ znamená systém komplexných služieb pozostávajúci z prispôsobených funkcií pre prevádzku klientskeho systému, fakturačného systému, služieb EET pokladnice, evidencie zásob, hromadného e-mailu, rezervačného systému s SMS upomienkami a ďalších súvisiacich služieb, nazývaný „Stoodio“. Používateľ si v Zmluve vyberie modul(y) systému Stoodio, ktoré budú konkrétnym predmetom Zmluvy medzi Používateľom a Poskytovateľom.

k. „Upgrade“ znamená zvýšenie počtu funkcionalít poskytovaných Systémom Stoodio;

l. „Používateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu odlišnú od Poskytovateľa, ktorá používa Systém Stoodio;

m. „Užívateľské konto“ znamená neverejnú časť Systému Stoodio, ktorá je prístupná Užívateľovi po zadaní Prihlasovacích údajov.

2) INŠTALÁCIA SYSTÉMU A ŠKOLENIE

2.1 V prvej fáze inštalácie Systému Stoodio Poskytovateľ poskytne Užívateľovi prístup do Systému Stoodio, ktorý je pripravený na používanie Užívateľom. Používateľovi poskytne aj elektronický prístup ku všetkým príručkám systému. Používateľovi bude zaslaný e-mail s úvodnými inštrukciami k nastaveniu systému a bude mu vytvorené zákaznícke konto na webovom rozhraní https://stoodio.app, kde si bude môcť prezerať všetky dokumenty zdieľané medzi Používateľom a Poskytovateľom (ako sú proforma faktúry, faktúry – daňové doklady, dobropisy, poznámky a súbory ako cenová ponuka, zmluva a pod.).

2.2 V prípade, že si Užívateľ v Zmluve zvolil aj webové riešenie Stoodio alebo E-shop, je Užívateľ povinný poskytnúť Poskytovateľovi v druhej fáze všetky údaje, informácie a podnety, ktoré Poskytovateľ požaduje pre správne vytvorenie tejto časti riešenia Stoodio riadne a včas podľa požiadaviek Poskytovateľa. Všetky potrebné informácie sú uvedené v pätičke webovej stránky Poskytovateľa https://stoodio.app v dokumente „Ako dodať údaje“ v časti „Na stiahnutie“. Webová stránka a e-shop nie sú súčasťou systému Stoodio.

2.3 Inštalačný poplatok stanovený v riešení Stoodio je stanovený tak, aby zahŕňal dostatočný čas na kompletnú inštaláciu a nastavenie systému. Používateľ má však právo požadovať zmeny a úpravy. Ak tieto činnosti presahujú čas zaplatený v inštalačnom poplatku, budú účtované podľa hodinovej sadzby práce podľa aktuálne platného cenníka poskytovateľa, ak sa strany nedohodnú inak. Používateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky údaje, informácie a návrhy potrebné na vykonanie úprav a zmien v Systéme Stoodio riadne a včas podľa požiadaviek Poskytovateľa. Po ukončení nastavenia Systému Stoodio podľa špecifikácie Užívateľa Poskytovateľ sprístupní Systém Stoodio Užívateľovi.

2.4 V cene inštalácie Riešenia Stoodio je zahrnuté úvodné zaškolenie Užívateľa a jeho zamestnancov. Všetky ostatné náklady, ako je prenájom priestorov, elektrická energia, IT vybavenie, napríklad projektor alebo televízor, cestovné atď. spojené so školením znáša Používateľ, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak Používateľ požaduje dodatočné školenie, toto nie je zahrnuté v Inštalačnom poplatku a cena sa určí podľa Cenníka Poskytovateľa.

2.5 Inštalačný poplatok sa stanovuje pre každého používateľa individuálne s prihliadnutím na služby Stoodio, ktoré má používať. Výška Inštalačného poplatku je ovplyvnená najmä rozsahom funkcií ponúkaných Stoodio, technickou náročnosťou riešenia a inštalácie, množstvom spracúvaných údajov, počtom prístupov k účtu Používateľa, dĺžkou a náročnosťou úvodného školenia a ďalšími súvisiacimi skutočnosťami.

3) POUŽÍVANIE SYSTÉMU A PLATBA

3.1. Používateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Inštalačný poplatok za inštaláciu Systému Stoodio vo výške uvedenej v Zmluve, pričom tento Inštalačný poplatok je splatný na základe faktúry vystavenej pred sprístupnením Systému Stoodio Používateľovi podľa č. 2.1 týchto VOP, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

.

3.2 Poskytovateľ poskytuje Používateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve a týchto OP. Za poskytnutie Licencie sa Používateľ zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu vo výške uvedenej v Zmluve. Podľa dohody medzi Poskytovateľom a Používateľom môže byť Poplatok zaplatený v 12 pravidelných mesačných splátkach alebo vopred na jeden rok. V prípade platby v pravidelných mesačných splátkach bude úhrada Poplatku fakturovaná na začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac a je splatná v deň uvedený na faktúre ako deň splatnosti. Poskytovateľ si vyhradzuje právo požadovať zaplatenie prvej mesačnej platby Poplatku pred začatím prác Poskytovateľa a poskytnutím celého Systému Stoodio Používateľovi v súlade s článkom 2.1 týchto VOP. V prípade platby na jeden rok vopred je splatnosť Poplatku pred poskytnutím systému Stoodio Používateľovi v súlade s článkom 2.1 týchto OP, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.3 Používateľ sa ďalej zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi platby za nákup SSL certifikátov, poplatky za údržbu domény, presmerovanie domény, správu domény, diskový priestor, rozšírené SEO práce alebo iné dodatočné služby požadované Používateľom, a to pred umožnením prístupu Používateľa do systému Stoodio, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.4. Poskytovateľ poskytne plnenie Zmluvy (napr. sprístupní danú časť alebo funkcionalitu systému Stoodio) až po zaplatení Inštalačného poplatku, Poplatku (alebo jeho prvej časti) a úhrade za nákup SSL certifikátov, poplatkov za údržbu domény, presmerovanie domény, diskový priestor, rozšírené SEO práce alebo iné dodatočné služby požadované Používateľom. Ak Používateľ neuhradí Poskytovateľovi Inštalačný poplatok, Poplatok (alebo jeho prvú časť) alebo platbu za nákup SSL certifikátov, poplatky za správu domény, presmerovanie domény, diskový priestor, rozšírené SEO práce alebo iné dodatočné služby požadované Používateľom do 3 dní odo dňa výzvy Poskytovateľa na úhradu alebo v dodatočnej lehote určenej Poskytovateľom, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

3.5 Používateľ má právo vytvoriť si viac ako jedno používateľské konto. Maximálny počet používateľských účtov je určený Cenovou ponukou a Zmluvou. Každé ďalšie Používateľské konto je spoplatnené podľa Cenníka.

3.6 Používateľ nesmie udeliť sublicenciu na používanie Systému Stoodio tretej osobe. Používateľ je oprávnený udeliť Používateľské účty tretím osobám, s ktorými spolupracuje na základe Zmluvy. Ak si Používateľ zriadi takýto Používateľský účet a vznikne škoda, zodpovedá za ňu priamo Poskytovateľovi v súlade s ustanoveniami Zmluvy a týchto VOP.

3.7 Všetky finančné plnenia sa považujú za vyplatené pripísaním celej sumy na bankový účet Poskytovateľa.

3.8 Používateľ má právo používať systém Stoodio za podmienok stanovených v Zmluve a týchto OP v aktuálnom znení dostupnom na príslušnej internetovej adrese.

3.9 Používateľ sa zaväzuje konať tak, aby používaním systému Stoodio nespôsobil škodu sebe ani Poskytovateľovi.

3.9 Používateľ sa zaväzuje, že bude konať tak, aby mu nevznikla škoda.

4) DATABÁZA

4.1 Používateľ nesmie strojovo načítať databázu pripojenú k systému Stoodio (najmä prostredníctvom tzv. softvérových robotov).2. Používateľ a Poskytovateľ sa týmto dohodli, že všetky údaje vložené Používateľom do databázy systému Stoodio sú súčasťou databázy zhromažďovanej Poskytovateľom a stávajú sa súčasťou databázy Poskytovateľa, pričom Používateľ svojím konaním popísaným v tomto odseku nenadobúda žiadne právo k databáze systému. Používateľ ako správca osobných údajov má však naďalej všetky práva a povinnosti vo vzťahu k údajom – údajom, ktoré do databázy sám vložil.

4.3 Zmluvné strany sú si vedomé, vyhlasujú a dávajú na vedomie, že systém Stoodio spĺňa podmienky § 562 ods. 2 Občianskeho zákonníka, t. j. že záznamy údajov v systéme Stoodio a jeho databáze ako elektronickom systéme sú spoľahlivé, sú vykonávané systematicky a postupne a sú chránené proti zmenám.

5) OSTATNÉ SLUŽBY

5.1 Stoodio|Aktualizácia

a. Systém Stoodio sa neustále vyvíja a všetci Používatelia majú nárok na bezplatné aktualizácie celého Systému Stoodio v rozsahu uvedenom v Zmluve a týchto VOP.

b. Používateľ môže požiadať Poskytovateľa o úpravu systému Stoodio prostredníctvom vývoja nových funkcií. Ak Poskytovateľ s vývojom takejto funkcionality súhlasí, je Používateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi za takýto vývoj dodatočný poplatok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Používateľ, ktorý si u Poskytovateľa objednal vývoj novej funkcionality, zároveň súhlasí s umiestnením tejto funkcionality na platforme Poskytovateľa a jej následným využívaním ostatnými klientmi Poskytovateľa. Termín implementácie a prípadnú cenu novej funkcionality oznámi Poskytovateľ Používateľovi vopred. Dátum realizácie je vždy orientačný. Poskytovateľ si vyhradzuje právo určiť poradie nových požiadaviek na vývoj alebo úpravy a termín nasadenia. Používateľovi môže byť oznámené, že Poskytovateľ požiadavku akceptoval a bude zapracovaná.

5.2 Stoodio|Pricefix

a. Počas celej doby nepretržitej spolupráce medzi Používateľom a Poskytovateľom na základe jednej Zmluvy Poskytovateľ zaručuje Používateľovi, že maximálna výška odmeny nepresiahne zmluvnú Licenčnú odmenu.

b. Poskytovateľ má právo zvýšiť odmenu z dôvodu inflácie, a to vždy k 1. januáru kalendárneho roka na základe úhrnného indexu spotrebiteľských cien tovarov a služieb zverejneného Českým štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok. Ak Poskytovateľ zvýšil Odmenu z dôvodu inflácie a Užívateľ už zaplatil Odmenu, ktorá podlieha takémuto zvýšeniu, potom je Užívateľ povinný doplatiť Poskytovateľovi sumu k už zaplatenej Odmene do termínu splatnosti najbližšej nasledujúcej Odmeny, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

c. Podmienky uvedené v bode 5.2 písm. a) sa neuplatňujú vo vzťahu k službám, ktoré Poskytovateľ zaplatil tretím stranám. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť Odmenu Užívateľovi v prípade, že sa zvýši cena za služby poskytované Poskytovateľovi tretími stranami, najmä, nie však výlučne, platby za dátové úložiská, SMS správy, platby za nákup internetových domén, poplatky za zabezpečenie SSL certifikátom, poplatky za SEO optimalizáciu, platby za grafické a dizajnérske práce, ceny za nákup hardvéru a iného počítačového vybavenia. Takéto zvýšenia nie sú v rozpore s programom Stoodio|Pricefix. O zvýšení Poplatku je Poskytovateľ povinný Používateľa čo najskôr vhodným spôsobom informovať.

5.3 Propagácia
Poskytovateľ môže počas trvania zmluvy za účelom zvýšenia propagácie používateľa zriadiť profil používateľa vo verejných databázach prevádzkovaných poskytovateľom alebo tretími stranami alebo vložiť a spravovať údaje používateľa v takýchto databázach. Používateľ na to Poskytovateľa oprávňuje a dáva mu súhlas na spracovanie potrebných údajov. Na žiadosť Používateľa Poskytovateľ vykoná primerane potrebné kroky na odstránenie údajov Používateľa z verejných databáz, do ktorých boli údaje Používateľa vložené Poskytovateľom.

6) SÚBORY COOKIES

6.1 V súlade s ustanovením § 89 ods. 3 zákona č. 127/2005 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Poskytovateľ týmto informuje Používateľa, že webové stránky súvisiace so systémom Stoodio môžu používať súbory cookies vrátane trvalých súborov cookies, ktoré spracúva Poskytovateľ. Používateľ týmto výslovne súhlasí s používaním súborov cookies na webovej stránke https://stoodio.app a ďalších webových adresách patriacich Poskytovateľovi.

7) PRÁVA, ZODPOVEDNOSTI A VYHLÁSENIA STRÁN

7.1 Používateľ voči poskytovateľovi:

a. sa zaväzuje používať Systém Stoodio v súlade so Zmluvou a týmito OP a nepoužívať ho v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo právnymi predpismi iných štátov,

b. zaručuje, že bude Systém Stoodio používať len na účel, na ktorý je určený,

c. vytvorí heslo (heslá) do systému Stoodio a pripojených systémov a služieb (napr. e-mail, ktorý nie je umiestnený na serveri Poskytovateľa), ktoré bude obsahovať minimálne 8 znakov, vrátane veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov,

d. zaväzuje zabezpečiť dôvernosť všetkých identifikačných údajov a hesiel potrebných na prihlásenie Používateľa a prístup do systému Stoodio, najmä nezverejniť tieto identifikačné údaje a heslá neoprávnenej tretej osobe,

e. zaväzuje sa bezodkladne informovať Poskytovateľa, ak sa dozvie o zneužití svojich identifikačných údajov a hesiel treťou osobou,

e.

f. súhlasí s tým, že nebude robiť nič, čo by narušilo alebo poškodilo systém Stoodio (alebo siete a servery pripojené k systému),

g. súhlasí s tým, že nebude zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť akúkoľvek časť systému Stoodio, alebo sa dokonca pokúšať narušiť stabilitu, prevádzku alebo údaje systému Stoodio,

h. vyhlasuje, že jeho predmetom podnikania nie je prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier, poskytovanie pôžičiek a úverov (vrátane spotrebiteľských), finančný prenájom (lízing) alebo zmenárenská činnosť.

7.2 Používateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na monitorovanie počtu záznamov v systéme Stoodio, s ktorými Používateľ pracuje, a to výlučne na účely prevádzkovej štatistiky. Ďalej Poskytovateľ súhlasí s nahrávaním záznamov o používaní systému Stoodio len pre účely prevádzkovej štatistiky alebo technickej podpory.

7.3 Poskytovateľ vyhlasuje, zaručuje a zaväzuje sa Používateľovi, že:

a. zabezpečiť technické prostredie s vhodnými technickými parametrami, ktoré umožní bezproblémovú prevádzku systému Stoodio;

b. zabezpečiť šifrované pripojenie, aby sa minimalizovalo riziko zneužitia prístupových údajov, ak má Používateľ platný certifikát SSL. V prípade, že Používateľ nemá platný certifikát SSL, Poskytovateľ nezodpovedá za zneužitie údajov Používateľa;

c. zabezpečí nepretržitú prevádzku servera potrebného na používanie systému Stoodio.

7.4 Poskytovateľ garantuje, že údaje vytvorené Používateľom v systéme Stoodio budú po Upgrade automaticky prenosné do systému Stoodio. Podmienky takéhoto presunu budú Používateľovi vždy včas oznámené prostredníctvom správy v účte Používateľa alebo e-mailom. Na žiadosť Používateľa môže byť počet funkcionalít v systéme Stoodio znížený, t. j. môže byť vykonaný Downgrade. V prípade Downgrade berie Používateľ na vedomie, že Poskytovateľ neposkytuje záruku na prenos údajov z predchádzajúcej verzie do takto upravenej (Downgrade) verzie systému. V prípade vykonania Downgrade na žiadosť Používateľa nemá Používateľ nárok na vrátenie pomernej časti Poplatku zaplateného vopred.

7.5 Poskytovateľ nezodpovedá za neúmyselné poruchy prevádzky systému, ktoré sú technického charakteru, je však povinný vynaložiť maximálne úsilie na to, aby bol systém čo najskôr uvedený do prevádzky.

7.6 Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené používaním systému v rozpore s jeho účelom, Zmluvou, týmito OP alebo právnymi predpismi. Poskytovateľ nezodpovedá za stratu alebo zneužitie údajov Používateľa spôsobené Používateľom alebo tretími osobami.

7.7 Poskytovateľ nezodpovedá za nesprávne alebo neúplné nastavenie účtu Používateľa a jeho funkcií Používateľom (t. j. napr. nesprávne nastavenie sadzby dane pri fakturácii).

7.8 Poskytovateľ tiež nezodpovedá v prípade, že s údajmi poskytnutými v databáze Stoodio nakladá v rozpore so Zmluvou alebo týmito VOP, ak je tak povinný urobiť na základe príslušných právnych predpisov.

7.9 Poskytovateľ si vyhradzuje právo pri prechode na vyššiu verziu systému Stoodio (upgrade) sprevádzkovať túto vyššiu verziu v prípade potreby na inej webovej adrese, o čom bude informovať Používateľa prostredníctvom správy v účte Používateľa, telefonicky alebo e-mailom alebo prostredníctvom iného komunikačného nástroja, ako je WhatsApp, Facebook a pod.

7.10 Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo úplne prerušiť systém Stoodio z dôvodu plánovanej odstávky servera na údržbu tohto servera na čo najkratší čas, najlepšie v nočných hodinách.

7.11. Poskytovateľ má právo kedykoľvek vypnúť, upraviť alebo zneprístupniť systém Stoodio alebo jeho časť z príslušnej internetovej adresy a zneprístupniť užívateľský účet z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia Zmluvy a týchto VOP zo strany Užívateľa. Za závažné porušenie sa považuje najmä porušenie povinnosti uvedenej v bode 4.1 alebo 7.1 týchto OP alebo iné nebezpečné zaobchádzanie so systémom.

7.12. Poskytovateľ má právo kedykoľvek pozastaviť používanie systému Stoodio alebo jeho časti alebo nevykonávať ďalšie dohodnuté práce, ak je Používateľ v omeškaní s platbou (faktúra alebo zálohová faktúra po splatnosti).

7.12.

8) Ukončenie platnosti zmluvy

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Zmluva sa automaticky predlžuje (obnovuje), pokiaľ Poskytovateľ alebo Používateľ písomne neoznámi druhej Zmluvnej strane, že nemá záujem na pokračovaní Zmluvy, pričom toto oznámenie musí byť druhej Zmluvnej strane doručené najneskôr v tom istom kalendárnom mesiaci. Ak niektorá zo zmluvných strán zašle oznámenie, že nemá záujem o pokračovanie Zmluvy, Zmluva zaniká k poslednému dňu príslušného obdobia platnosti Zmluvy (alebo predĺženého obdobia platnosti Zmluvy), t. j. k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.2 Až do ukončenia Zmluvy je Používateľ povinný platiť Poskytovateľovi Odmenu v prípade mesačných platieb. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že platba za nákup SSL certifikátu, poplatky za údržbu domény, presmerovanie domény a diskový priestor sú platené tretím osobám a po ukončení Zmluvy nemá Užívateľ nárok na ich vrátenie ani na vrátenie pomernej časti týchto platieb.

8.3 Používateľ má právo vypovedať Zmluvu ku dňu doručenia výpovede v prípade, že sa jeho podnikanie stane jedným z druhov podnikania uvedených v odseku 7.1 písm. h) týchto VOP. V takomto prípade bude Užívateľovi vrátená pomerná časť Odmeny za nevyužité obdobie, ktorá už bola Poskytovateľovi zaplatená.

8.4 Poskytovateľ má právo okamžite vypovedať Zmluvu bez výpovednej lehoty v prípade, že bez svojho zavinenia stratil spôsobilosť poskytovať služby súvisiace s prevádzkou systému Stoodio. V takomto prípade bude Užívateľovi vrátená pomerná časť Poplatku za nevyužité obdobie, ktorá už bola Poskytovateľovi zaplatená. Zmluva zaniká dňom doručenia výpovede Používateľovi.

8.5 Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Používateľ neuhradí Inštalačný poplatok (alebo jeho časť), Poplatok alebo jeho časť, alebo neuhradí platbu (alebo jej časť) za nákup SSL certifikátov, poplatky za údržbu domény, presmerovanie domény, diskový priestor, SEO optimalizáciu alebo iné dodatočné služby požadované Používateľom a nezjedná nápravu ani po výzve Poskytovateľa v dodatočnej lehote 30 dní odo dňa splatnosti. Odstúpenie od Zmluvy môže byť Používateľovi doručené doporučenou poštou, osobne, e-mailom alebo prostredníctvom iných komunikačných nástrojov, ako je WhatsApp, Facebook a pod. Poskytovateľ má ďalej právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Používateľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa odseku 4.1 a/alebo 7.1 alebo sa vyhlásenie Používateľa uvedené v odseku 7.1 písm. h) ukáže ako nepravdivé (a to aj dodatočne).

8.6 V prípade ukončenia Zmluvy (z akéhokoľvek dôvodu) je Používateľ povinný do 30 dní od ukončenia Zmluvy vymazať (alebo exportovať) všetky údaje nahrané v systéme Stoodio. Export údajov v tejto lehote umožní Poskytovateľ bezplatne a takto exportované údaje zašle Používateľovi na požiadanie na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve. Ak Používateľ v tejto lehote údaje nevyexportuje alebo ich nezašle na e-mailovú adresu, môže požiadať o dodatočný export, ktorý je spoplatnený podľa Cenníka Poskytovateľa alebo v závislosti od zložitosti hodinovou sadzbou podľa Cenníka. Poskytovateľ je oprávnený po uplynutí 30 dní od ukončenia Zmluvy úplne alebo čiastočne zneprístupniť Používateľovi Používateľské konto.

8.7 Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na vysporiadanie vzájomných pohľadávok vzniknutých pred jej ukončením.

9) ZMENA OP

9.1 Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ uzatvára Zmluvu v bežnom obchodnom styku s veľkým počtom osôb a Zmluvy sú svojou povahou dlhodobo záväzné pre opakované plnenia rovnakého druhu s odkazom na tieto OP. Zmluvné strany považujú za nesporné, že z povahy záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich z týchto OP vyplýva a už pred uzavretím Zmluvy vyplývala odôvodnená potreba následnej zmeny týchto OP.

9.2 Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Poskytovateľ môže tieto OP v primeranom rozsahu meniť a zároveň sa dohodli, že zmena OP bude Užívateľovi ako druhej zmluvnej strane oznámená e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom v Zmluve. V takom prípade má Užívateľ právo odmietnuť zmeny OP a ukončiť z tohto dôvodu predmetný záväzkový vzťah medzi Užívateľom a Poskytovateľom, a to oznámením s uvedením tohto dôvodu, ktoré je Užívateľ povinný doručiť Poskytovateľovi najneskôr 5 dní pred účinnosťou zmeny. Výpoveď musí byť písomná s vlastnoručným podpisom osoby oprávnenej konať za Užívateľa a doručená Poskytovateľovi doporučenou poštou, osobne alebo e-mailom. Ak Používateľ nedoručí Poskytovateľovi výpoveď vo vyššie uvedenej lehote, má sa za to, že so zmenami súhlasí.

9.3 V prípade uzatvorenia novej Zmluvy k existujúcemu Užívateľskému účtu (t. j. obnovenie alebo rozšírenie Užívateľského účtu) sa takáto Zmluva riadi OP v znení platnom ku dňu uzatvorenia takejto Zmluvy.

10) OZNÁMENIA A KOMUNIKÁCIA

10.1 Všetky oznámenia, otázky, pripomienky alebo námietky podľa Zmluvy a týchto OP sa podávajú písomne v českom jazyku a doručujú sa Príjemcovi doporučene poštou, osobne alebo e-mailom na e-mailové adresy uvedené v Zmluve, ak nie je v Zmluve alebo v týchto OP uvedené inak. V prípade odoslania doporučenou poštou sa považuje za doručenú tretí pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, v prípade odoslania e-mailom sa za okamih doručenia považuje okamih jej prijatia serverom príjemcu. Poskytovateľ je oprávnený zasielať používateľovi oznámenia podľa tejto zmluvy aj prostredníctvom správy v účte používateľa. Za okamih doručenia správy prostredníctvom užívateľského účtu sa považuje okamih jej zobrazenia Užívateľom.

11) PRÁVNA ÚPRAVA

11.1 Tieto VOP, ako aj Zmluva sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

11.2 Akékoľvek spory vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo týchto VOP budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Českej republiky.

12) ÚČINNOSŤ

12.1 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 9. mája 2022. Pre existujúcich klientov sa nové VOP začnú uplatňovať od 1. júna 2022.