OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele pramenící z užívání systému Stoodio se řídí těmito obchodními podmínkami:

1) DEFINICE

1.1 V těchto obchodních podmínkách mají následující pojmy tento význam:

a. „Ceník“ znamená ceník služeb a licencí vydaný Poskytovatelem, který je přístupný na https://stoodio.app;

b. „Downgrade“ znamená omezení počtu poskytovaných funkcionalit systému Stoodio;

c. „Instalační poplatek“ znamená poplatek hrazený Uživatelem za instalaci a spuštění systému Stoodio;

d. „Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání systému Stoodio za podmínek uvedených v těchto OP;

e. „Odměna“ znamená odměna hrazená Uživatelem za poskytnutí Licence v souladu se Smlouvou a těmito OP;

f. „OP“ znamená tyto Obchodní podmínky;

g. „Poskytovatel“ je společnost Stoodio s.r.o., IČO: 14275431, se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Na hutích 661/9, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 362432;

h. „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze systému Stoodio při zřizování Uživatelského účtu a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného systémem Stoodio;

i. „Smlouva“ znamená smlouvu o systému Stoodio uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je za podmínek uvedených v těchto OP úprava a přizpůsobení systému Stoodio dle specifikace Uživatele a poskytnutí Licence k užívání systému Stoodio Uživateli;

j. „Stoodio“, „systém“ či „systém Stoodio“ znamená systém komplexních služeb spočívajících v na míru přizpůsobených funkcích fungování klientského systému, fakturačního systému, služeb EET pokladny, evidence skladových zásob, hromadného e- mailu, rezervačního systému s SMS upomínkami a dalších souvisejících služeb, s názvem „Stoodio“. Uživatel ve Smlouvě zvolí modul (moduly) systému Stoodio, který bude konkrétním předmětem Smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

k. „Upgrade“ znamená navýšení počtu poskytovaných funkcionalit systému Stoodio;

l. „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Poskytovatele, která systém Stoodio užívá;

m. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část systému Stoodio, který je Uživateli přístupný po zadání Přihlašovacích údajů.

2) INSTALACE A ŠKOLENÍ SYSTÉMU

2.1 V první fázi instalace systému Stoodio Poskytovatel poskytne Uživateli přístup do systému Stoodio, který je připraven pro použití Uživatelem. Uživatel zároveň získá elektronický přístup k veškerým systémovým manuálům. Uživatel obdrží e-mail s prvotními instrukcemi k nastavení systému a bude mu vytvořen zákaznický účet na webovém rozhraní https://stoodio.app, kde si bude moci zobrazit všechny sdílené dokumenty mezi Uživatelem a Poskytovatelem (jako jsou proforma faktury, faktury – daňové doklady, dobropisy, poznámky a soubory jako jsou cenová nabídka, smlouva aj.).

2.2 V případě, že Uživatel zvolil ve Smlouvě i webové nebo E-shop řešení systému Stoodio, je v druhé fázi povinen Poskytovateli sdělit řádně a včas dle požadavků Poskytovatele veškeré údaje, informace a návrhy, které Poskytovatel potřebuje pro správné vytvoření této části řešení systému Stoodio. Veškeré potřebné informace jsou k nalezení v patičce webových stránek Poskytovatele https://stoodio.app v dokumentu “Jak dodat data” v sekci “Ke stažení”. Webové stránky a E-shop nejsou součástí systému Stoodio.

2.3 Instalační poplatek stanovený v řešení systému Stoodio je nastaven tak, aby zahrnul dobu dostatečnou pro kompletní instalaci systému a nastavení. Uživatel má však právo požadovat provedení změn a úprav. Jsou-li tyto činnosti nad rámec doby uhrazené v Instalačním poplatku, budou zpoplatněny hodinovou sazbou práce dle aktuálně platného ceníku Poskytovatele, nedohodnou-li se strany jinak. Uživatel je povinen Poskytovateli sdělit řádně a včas dle požadavků Poskytovatele veškeré údaje, informace a návrhy potřebné k provedení úprav a změn systému Stoodio. Po dokončení nastavení systému Stoodio dle zadání Uživatele, Poskytovatel tento systém Uživateli zpřístupní.

2.4 Instalační poplatek za řešení systému Stoodio zahrnuje úvodní zaškolení Uživatele a jeho zaměstnanců. Veškeré další náklady jako jsou například pronájem prostor, elektřina, IT vybavení jako je projektor či televizor, cestovné apod. spojené se školením jsou hrazeny Uživatelem, nedohodnou-li se strany jinak. Je-li ze strany Uživatele vyžadováno další školení, není toto zahrnuto v Instalačním poplatku a cena bude stanovena dle Ceníku Poskytovatele.

2.5 Instalační poplatek je nastaven pro každého Uživatele individuálně, a to s ohledem na služby systému Stoodio, které bude využívat. Na výši Instalačního poplatku má vliv zejména rozsah nabízených funkcionalit systému Stoodio, technická náročnost řešení a instalace, množství zpracovávaných dat, počet přístupů do Uživatelského účtu, délka a náročnost úvodního školení a další související skutečnosti.

3) UŽÍVÁNÍ SYSTÉMU A PLATBA

3.1 Uživatel se zavazuje Poskytovateli zaplatit Instalační poplatek za instalaci systému Stoodio ve výši uvedenou ve Smlouvě, přičemž tento Instalační poplatek bude splatný na základě faktury vystavené před zpřístupněním systému Stoodio Uživateli dle č. 2.1 těchto OP, nedohodnou-li se strany jinak.

3.2 Poskytovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě a těchto OP. Uživatel se za udělení Licence zavazuje Poskytovateli zaplatit Odměnu ve výši uvedenou ve Smlouvě. Dle dohody Poskytovatele a Uživatele je tuto Odměnu možné hradit ve 12- ti pravidelných měsíčních splátkách nebo předem na jeden rok dopředu. V případě platby v pravidelných měsíčních splátkách bude platba Odměny fakturována začátkem následujícího kalendářního měsíce za předešlý kalendářní měsíc a bude splatná v den uvedený na faktuře jako datum splatnosti. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat první měsíční platbu Odměny před počátkem prací Poskytovatele a poskytnutí celého systému Stoodio Uživateli dle čl. 2.1 těchto OP. V případě platby na rok dopředu bude platba Odměny splatná před zpřístupněním systému Stoodio Uživateli dle č. 2.1 těchto OP, nedohodnou-li se strany jinak.

3.3 Uživatel se dále zavazuje uhradit Poskytovateli platby za nákup SSL certifikátů, poplatků za vedení domén, přesměrování domén, správu domén, diskový prostor, rozšířené SEO práce či jiné doplňkové služby požadované Uživatelem, a to před umožněním přístupu Uživateli do systému Stoodio, nedohodnou-li se strany jinak.

3.4 Poskytovatel poskytne plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu systému Stoodio) až poté, kdy dojde k zaplacení Instalačního poplatku, Odměny (či její první části) a uhrazení plateb za nákup SSL certifikátů, poplatků za vedení domén, přesměrování domén, diskový prostor, rozšířené SEO práce či jiné doplňkové služby požadované Uživatelem. Nezaplatí-li Uživatel Poskytovateli Instalační poplatek, Odměnu (či její první část) nebo platbu za nákup SSL certifikátů, poplatků za vedení domén, přesměrování domén, diskový prostor, rozšířené SEO práce či jiné doplňkové služby požadované Uživatelem do 3 dnů ode dne, kdy jej Poskytovatel k úhradě vyzve nebo v Poskytovatelem dodatečně stanovené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.5 Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet. Maximální počet Uživatelských účtů je určen Cenovou nabídkou a Smlouvou. Každý další Uživatelský účet je zpoplatněn dle ceníku.

3.6 Uživatel nesmí udělit třetí osobě podlicenci k užívání systému Stoodio. Uživatel je oprávněn zřídit na základě Smlouvy Uživatelský účet i třetím osobám se kterými spolupracuje. Pokud Uživatel takový Uživatelský účet zřídí a dojde ke škodě, odpovídá za tuto škodu Poskytovateli přímo Uživatel, a to dle ustanovení Smlouvy a těchto OP.

3.7 Veškerá finanční plnění se považují za uhrazená připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Poskytovatele.

3.8 Uživatel má právo na užívání systému Stoodio za podmínek Smlouvy a těchto OP v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

3.9 Uživatel se zavazuje při užívání systému Stoodio jednat tak, aby jemu ani Poskytovateli užíváním systému nevznikla žádná škoda.

4) DATABÁZE

4.1 Uživatel nesmí strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou se systémem Stoodio.

4.2 Uživatel a Poskytovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze systému Stoodio jsou části databáze shromážděné Poskytovatelem a stávají se součástí databáze Poskytovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi systému. Uživatel má však nadále jako správce osobních údajů veškerá práva a povinnosti k datům – údajům, které do databáze vložil sám.

4.3 Strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že systém Stoodio splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v systému Stoodio a jeho databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5) DALŠÍ SLUŽBY

5.1 Program Stoodio|Update

a. Systém Stoodio je neustále vyvíjen a všichni Uživatelé mají nárok na bezplatné aktualizace celého systému Stoodio, a to dle rozsahu uvedeném ve Smlouvě a těchto OP.

b. Uživatel může požádat Poskytovatele o přizpůsobení systému Stoodio vyvinutím nové funkcionality. Souhlasí-li Poskytovatel s vývojem této funkcionality, je Uživatel povinen za tento vývoj Poskytovateli uhradit dodatečnou odměnu, pokud se strany nedohodnou jinak. Uživatel, který si vývoj nové funkcionality u Poskytovatele objednal, zároveň souhlasí s umístěním této funkcionality na platformu Poskytovatele a jejím následným užíváním ostatními klienty Poskytovatele. Termín realizace a případná cena nové funkcionality budou Uživateli sděleny Poskytovatelem předem. Termín zhotovení je vždy jen orientační. Poskytovatel si vyhrazuje právo určovat pořadí nových požadavků na vývoj, či úpravy, a termín nasazení. Uživateli může být oznámeno, že Poskytovatel požadavek přijal a bude zapracován.

5.2 Stoodio|Pricefix

a. Po celou dobu souvislé spolupráce mezi Uživatelem a Poskytovatelem na základě jedné Smlouvy Poskytovatel Uživateli garantuje, že maximální výše odměny nepřesáhne smluvní Licenční poplatek.

b. Odměnu má Poskytovatel právo navýšit z důvodu inflace, a to vždy k 1. lednu kalendářního roku, a to na základě úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb publikovaného Českým statistickým úřadem pro předcházející kalendářní rok. Zvýšil-li Poskytovatel Odměnu z důvodů inflace a Uživatel již splatnou Odměnu podléhající tomuto zvýšení zaplatil, pak je Uživatel povinen doplatek k již zaplacené Odměně Poskytovateli zaplatit v termínu splatnosti nejbližší následující Odměny, pokud se strany nedohodnou jinak.

c. Podmínky stanovené v bodě 5.2 písm. a se neuplatní pokud jde o služby, které Poskytovatel hradí třetím osobám. Poskytovatel je oprávněn navýšit Uživateli Odměnu v případě, že bude navýšena cena za služby, které jsou Poskytovateli poskytovány třetími subjekty, jedná se zejména, nikoli však výlučně o platby za datová úložiště, SMS zprávy, platby za nákup internetových domén, poplatky za zabezpečení SSL certifikátem, poplatky za optimalizaci SEO, platby za grafické a designerské práce, ceny za nákup hardware a další výpočetní techniky. Takové navýšení není v rozporu s programem Stoodio|Pricefix. Poskytovatel je povinen o navýšení Odměny Uživatele co nejdříve informovat vhodným způsobem.

5.3 Promo
Po dobu trvání smlouvy může Poskytovatel za účelem zvýšení propagace Uživatele založit profil Uživatele ve veřejných databázích provozovaných Poskytovatelem či třetími stranami, případně vložit a spravovat data Uživatele v takových databázích. K takovému jednání Uživatel Poskytovatele pověřuje a dává souhlas se zpracováním potřebných dat. Poskytovatel na žádost Uživatele učiní rozumně potřebné kroky pro odstranění dat Uživatele z veřejných databází, do kterých sám vložil data Uživatele.

6) SOUBORY COOKIES

6.1 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Poskytovatel Uživatele informuje, že internetové stránky související se systémem Stoodio mohou využívat pro svoji činnost soubory cookies, včetně trvalých, které Poskytovatel zpracovává. Uživatel tímto výslovně uděluje souhlas s používáním souborů cookies na webových stránkách https://stoodio.app a dalších webových adresách patřící Poskytovateli.

7) PRÁVA, POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ STRAN

7.1 Uživatel vůči Poskytovateli:

a. se zavazuje, že bude systém Stoodio využívat v souladu se Smlouvou a těmito OP a nebude jej používat v rozporu s právními předpisy České republiky ani v rozporu s právními předpisy jiných států,

b. zaručuje, že bude používat systém Stoodio pouze k účelu, k němuž je určen,

c. vytvoří heslo (hesla) do systému Stoodio i propojených systémů a služeb (např. e-mail nehostovaný na serveru Poskytovatele) tak, aby obsahovalo alespoň 8 znaků, mezi kterými budou velká a malá písmena, čísla a speciální znaky,

d. zavazuje se, že zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup k systému Stoodio, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné neautorizované třetí osobě,

e. pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, zavazuje se okamžitě toto sdělit Poskytovateli,

f. zavazuje se, že nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo systém Stoodio (nebo sítě a servery připojené k systému),

g. zavazuje se, že nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást systému Stoodio, nebo se i jen pokoušet narušit stabilitu, chod nebo data systému Stoodio,

h. prohlašuje, že jeho předmětem podnikání není provozování loterií a jiných podobných her, poskytování půjček a úvěrů (včetně spotřebitelských úvěrů), finanční pronájem (leasing) ani směnárenská činnost.

7.2 Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas s monitorováním počtu záznamů v systému Stoodio, se kterými Uživatel pracuje, a to pouze pro provozní statistické údaje. Dále souhlasí s nahráváním záznamů používání systému Stoodio a to pouze pro provozní statistické údaje či technickou podporu.

7.3 Poskytovatel vůči Uživateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:

a. zabezpečí technické prostředí s odpovídajícími technickými parametry, které bude umožňovat bezproblémový chod systému Stoodio;

b. zajistí šifrované spojení za účelem minimalizace rizika zneužití přístupových údajů, jestliže Uživatel má platný SSL certifikát. V případě, že Uživatel nemá platný SSL certifikát, Poskytovatel nenese odpovědnost za zneužití jeho údajů;

c. zajistí nepřetržitý provoz serveru, jenž je nezbytný k používání systému Stoodio.

7.4 Poskytovatel garantuje, že data vytvořená Uživatelem v systému Stoodio budou automaticky převeditelná i do podoby systému Stoodio po provedení Upgrade. Podmínky takového přechodu budou vždy včas Uživateli oznámeny prostřednictvím zprávy v Uživatelském účtu či e-mailem. Na žádost Uživatele je možné počet funkcionalit v systému Stoodio snížit, tj. provést Downgrade. V případě Downgrade Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje garanci za přenesení dat z předchozí verze do takto upravené (Downgrade) verze systému. V případě, že na přání Uživatele bude proveden Downgrade, nemá Uživatel právo na vrácení poměrné části Odměny, jež byla zaplacena dopředu.

7.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu systému, které jsou technického charakteru, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném čase zajistil opětovné zprovoznění systému.

7.6 Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou používáním systému v rozporu s jeho účelem, se Smlouvou, těmito OP nebo právními předpisy. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či zneužití dat Uživatele způsobenou Uživatelem či třetími osobami.

7.7 Poskytovatel nenese odpovědnost za chybné či neúplné nastavení Uživatelského účtu a jeho funkcí Uživatelem (tj. například nesprávné nastavení sazby daně ve fakturaci).

7.8 Poskytovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost v případě, že naloží s údaji uvedenými v databázi systému Stoodio v rozporu se Smlouvou či těmito OP, pokud tak bude povinen učinit na základě příslušných právních předpisů.

7.9 Poskytovatel si vyhrazuje právo při přechodu na vyšší verzi systému Stoodio (upgrade) tuto vyšší verzi zprovoznit případně na jiné webové adrese, o čemž bude Uživatele informovat prostřednictvím zprávy v Uživatelském účtu, telefonicky, či e-mailem či prostřednictvím jiného komunikačního nástroje jako je WhatsApp, Facebook a jiné.

7.10 Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit systém Stoodio z důvodu plánovaných odstávek serveru kvůli údržbě tohoto serveru a to na co nejkratší možnou dobu, přednostně v nočních hodinách.

7.11 Poskytovatel má právo systém Stoodio nebo jeho část kdykoliv odstavit, změnit a nebo ho znepřístupnit z příslušné internetové adresy a znepřístupnit Uživatelský účet, a to z důvodů závažného či opakovaného porušování Smlouvy a těchto OP ze strany Uživatele. Za závažné porušení je považováno zejména porušení povinnosti uvedené v odst. 4.1 nebo 7.1 těchto OP či jiné nebezpečné nakládání se systémem.

7.12 Poskytovatel má právo systém Stoodio nebo jeho část kdykoliv pozastavit, nebo neprovádět další smluvené práce, je-li Uživatel v prodlení s platbou (faktura či proforma faktura po splatnosti).

8) UKONČENÍ SMLOUVY

8.1 Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, není-li ujednáno ve Smlouvě jinak. Smlouva se prodlužuje (obnovuje) automaticky, pokud Poskytovatel či Uživatel písemně neoznámí druhé smluvní straně, že na dalším trvání Smlouvy nemá zájem, přičemž takové oznámení musí druhé smluvní straně dojít minimálně v tentýž kalendářní měsíc. Pokud dojde k odeslání oznámení jedné ze Smluvních stran, že na trvání Smlouvy nemá zájem, bude Smlouva ukončena k poslednímu dni příslušného období trvání Smlouvy (či prodlouženého období trvání Smlouvy), tedy k poslednímu dni v kalendářním měsíci, nedohodnou-li se strany jinak.

8.2 Do doby ukončení Smlouvy je, v případě měsíčních plateb, Uživatel povinen Poskytovateli hradit Odměnu. Uživatel taktéž bere na vědomí, že platba za nákup SSL certifikátu, poplatků za vedení domén, přesměrování domén a diskový prostor je placena třetím subjektům a při ukončení Smlouvy nemá Uživatel právo na jejich vrácení, a to ani jakékoliv poměrné části těchto plateb.

8.3 Uživatel má právo Smlouvu vypovědět k datu doručení výpovědi v případě, že se jeho předmětem podnikání stane některý z druhů podnikání uvedený v odst. 7.1 písm. h) těchto OP. V takovém případě bude poměrná část Odměny za nevyužité období, jež byla již uhrazena Poskytovateli, vrácena Uživateli.

8.4 Poskytovatel má právo Smlouvu vypovědět okamžitě bez výpovědní doby v případě, že bez své viny ztratil způsobilost k poskytování služeb souvisejících s provozem systému Stoodio. V takovém případě bude poměrná část Odměny za nevyužité období, jež byla již uhrazena Poskytovateli, vrácena Uživateli. Smlouva je ukončena dnem doručení výpovědi Uživateli.

8.5 Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Uživatel nezaplatí Instalační poplatek (či jakoukoliv jeho část), Odměnu či jakoukoliv její část nebo nezaplatí platbu (či jakoukoliv její část) za nákup SSL certifikátů, poplatků za vedení domén, přesměrování domén, diskový prostor, optimalizaci SEO či jiné doplňkové služby požadované Uživatelem, a toto nenapraví ani po výzvě Poskytovatele v dodatečné lhůtě 30 dnů od data splatnosti. Odstoupení od Smlouvy může být doručeno Uživateli doporučenou poštou, osobně, e-mailem nebo pomocí jiných komunikačních nástrojů jako je WhatsApp, Facebook a jiné. Poskytovatel má dále právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Uživatel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.1 a/nebo 7.1 nebo se jeho prohlášení uvedené v odst. 7.1 písm. h) ukáže nepravdivým (a to i dodatečně).

8.6 V případě ukončení Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) má Uživatel povinnost odstranit (nebo si vyexportovat) veškerá data nahraná v systému Stoodio, a to ve lhůtě 30 dnů od ukončení Smlouvy. Export dat v této lhůtě je Poskytovatelem umožněn zdarma, přičemž takto vyexportovaná data budou Uživateli zaslána na vyžádání na e-mail uvedený ve Smlouvě. V případě, že v této lhůtě Uživatel svá data nevyexportuje či si je nezašle na e-mail, může požádat o dodatečný export, který je zpoplatněn dle Ceníku Poskytovatele, nebo dle náročnosti za hodinovou sazbu dle ceníku. Poskytovatel je po uplynutí 30 dnů od ukončení Smlouvy oprávněn plně a nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.

8.7 Ukončení Smlouvy nemá vliv na vypořádání vzájemných nároků vzniklých ještě před jejím ukončením.

9) ZMĚNA OP

9.1 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto OP. Strany činí nesporným, že z povahy závazků Poskytovatele podle těchto OP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto OP.

9.2 Strany tímto ujednávají, že Poskytovatel může tyto OP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna OP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem ve Smlouvě. Uživatel má v takovém případě právo změny OP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět na základě výpovědí s uvedením tohoto důvodu, kterou Uživatel doručí Poskytovateli nejpozději 5 dní před nabytím účinnosti této změny. Výpověď musí být písemná opatřená vlastnoručním podpisem osoby oprávněné jednat za Uživatele a doručena Poskytovateli doporučenou poštou, osobně či e-mailem. Pokud Uživatel Poskytovateli výpověď ve výše uvedené lhůtě nedoručí, má se za to, že se změnami souhlasí.

9.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva OP ve znění účinném ke dni uzavření takové Smlouvy.

10) OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

10.1 Veškerá oznámení, otázky, připomínky či námitky podle Smlouvy a těchto OP budou písemná v českém jazyce a budou příjemci podána doporučenou poštou, osobně nebo e-mailem na emailové adresy uvedené ve Smlouvě, není-li ve Smlouvě či těchto OP stanoveno jinak. Pokud byla zásilka zaslána doporučenou poštou, je považována za doručenou třetím pracovním dnem následujícím po dni odeslání poštou, nebo pokud bylo odesláno e-mailem, se za okamžik doručení považuje okamžik jeho přijetí serverem příjemce. Poskytovatel je taktéž oprávněn Uživateli zasílat oznámení dle této Smlouvy prostřednictvím zprávy v Uživatelském účtu. Za okamžik doručení zprávy prostřednictvím Uživatelského účtu je považován okamžik jejího zobrazení Uživatelem.

11) ROZHODNÉ PRÁVO

11.1 Tyto OP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto OP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

12) ÚČINNOST

12.1 Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 9. května 2022. Pro stávající klienty platí nové Obchodní podmínky od 1. června 2022.